Groen werkt! GroenLinks staat bol van energie: wij hebben ‘zin in de toekomst’ en kijken optimistisch vooruit.
Enschede is in de afgelopen jaren in veel opzichten een stuk opgeknapt. Die sprong vooruit belooft veel voor de toekomst.
Maar Enschede zal eerst hard moeten werken om de economische crisis te overwinnen en tegelijkertijd haar steentje moeten bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem. GroenLinks legt de verbinding tussen economie en ecologie. Die verbinding heeft de toekomst.

Ons verkiezingsprogramma pleit voor een groene stad, een stad met een rijkdom aan natuur, landschap en ook stedelijk groen. Een stad met een groene, en dús sterke, economie.
Het pleit ook voor een sociale stad, waarin zelfs in deze economisch moelijkere tijden, iedereen kan blijven meedoen en, als dat nodig is, mensen voldoende worden ondersteund.
In Enschede kun je prettig wonen en leven. Omdat je elkaar nog kent en soms een arm om je heen krijgt als dat even nodig is. Ook de komende jaren moeten we blijven bouwen aan tolerantie en ‘noaberschap’.
GroenLinks werkt! Ook in Enschede. Afgelopen jaren hebben we dat laten zien.
GroenLinks blijft daarvoor aan de slag.

Klik op 'lees meer' voor de samenvatting van het verkiezingsprogramma 2010-2014

Klimaat- en energiebeleid

• GroenLinks wil het woningbestand van Enschede duurzaam maken. Door de energieprestatie van duizenden woningen te verbeteren wordt het wonen goedkoper.
• GroenLinks wordt warm van bedrijven, straten en buurten die zelf initiatieven nemen om energie te besparen. GroenLinks wil dat de gemeente deze initiatiefnemers met raad en daad bijstaat.
• GroenLinks wil dat de gemeente duurzame energieapparatuur in de gebouwde omgeving stimuleert. Het gaat dan bijvoorbeeld om kleine windturbines en zonnepanelen.
• GroenLinks eist dat bedrijventerreinen voor 80% gaan draaien op groene stroom, die ze zelf produceren. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door zonnepanelen op het dak te leggen en biomassa te gebruiken uit het buitengebied.
• GroenLinks wil groene daken. Veel gebouwen kunnen plek bieden aan beplanting op het dak. Het resultaat is dat gebouwen beter zijn geïsoleerd en bijdragen aan een duurzame waterkringloop.
• GroenLinks vindt dat vaart moet worden gezet achter de plaatsing van windmolens langs de A35. GroenLinks wil verder windmolens realiseren langs de A1.
• GroenLinks wil dat alle scholen in Enschede klimaatneutraal worden gemaakt. De benodigde duurzame energieapparatuur is natuurlijk lesmateriaal bij uitstek.
• De gemeente moet ook het goede voorbeeld geven. Volgens GroenLinks, kunnen de eigen activiteiten, net zoals die van de landelijke overheid, klimaatneutraal worden gemaakt in 2012.

Ruim baan voor fiets en OV

• GroenLinks wil vanuit de binnenstad in alle windrichtingen fietssnelwegen.
• In de stadswijken rond de binnenstad bevinden zich vele oude invalswegen die tegenwoordig slechts een beperkte functie voor autoverkeer hebben, zoals de Lipperkerkstraat, Kottendijk en Emmastraat. GroenLinks wil dat deze straten worden heringericht tot fietsstraat, zodat ze samen met de fietssnelwegen een stervormig netwerk gaan vormen met de binnenstad als middelpunt.
• GroenLinks wil vrij liggende fietspaden in plaats van fietsstroken.
• GroenLinks vindt dat het autoverkeer geen belemmering mag vormen voor fietsers en voetgangers. Fietsers moeten vaker groen krijgen bij het stoplicht. Ze krijgen veiliger oversteekplaatsen op kruisingen met hoofdverkeerswegen, zoals de singels, en langs verkeersdrempels een passeerstrook.
• GroenLinks wil verder duidelijke bewegwijzering langs hoofdfietsroutes waarop ook de verschillende stadswijken en belangrijkste voorzieningen zijn aangegeven. In de afgelopen jaren is met succes gewerkt aan ‘Enschede Buitensporig’ en ‘Rondje Enschede’. Het wordt makkelijker gemaakt om mooie ommetjes te maken in het buitengebied. GroenLinks wil dat vanuit de hele stad wordt verwezen naar deze routes.
• Voor bezoekers investeert de gemeente in een uitgebreid leenfietsensysteem, waarbij bakfietsen en tandems niet mogen ontbreken en buggies, voor mensen die met kleine kinderen op de fiets komen.
• GroenLinks wil een royaal aantal fietsnietjes in de stad bijplaatsen. Fietsen blijven daardoor in topconditie en kunnen zo nodig worden vastgeketend.
• GroenLinks is voor regelmatige snelheidscontroles op sluiproutes.
• GroenLinks wil veilige fietsroutes naar scholen en dat parkeerplaatsen schoolplein worden. GroenLinks wil stimuleren dat kinderen met de fiets naar school komen of met de fiets worden gebracht. Een maximumsnelheid rondom scholen en speelplaatsen van 15 km/u is veiliger voor de kinderen.
• GroenLinks wil het OV blijvend stimuleren. Reizigersaantallen blijken sterk toe te nemen door prijsacties. Acties als Twents tarief en het ‘retourtje stad’ moeten daarom worden uitgebreid, vindt GroenLinks.
• Aantrekkelijke OV-knooppunten stimuleren het gebruik van de fiets. Deze knooppunten kunnen aantrekkelijk worden gemaakt met verschillende voorzieningen, zoals kinderopvang en winkels. GroenLinks droomt van IC-station Enschede Drienerlo, zodat het gemakkelijker wordt voor forenzen die werken in Enschede-West om met het OV te reizen.
• GroenLinks wil gratis openbaar vervoer voor nieuwe werknemers. Werknemers die aan een nieuwe baan beginnen kunnen twee maanden gratis met het OV reizen op hun woon-werktraject. Zo kunnen de forenzen wennen aan de mogelijkheden van het OV.
• Na uitgaansavonden moet er veilig en voordeling openbaar vervoer zijn.

Trots op ons groen

• GroenLinks wil geen nieuwe woonwijken in het buitengebied bouwen.
• GroenLinks is tegen de doorstart van Airport Twente en wil niet dat de gemeente daaraan meebetaalt. Het voormalige vliegveldterrein ligt in prachtig landschappelijk gebied en grenst aan een Natura 2000 gebied. Een doorstart is schadelijk voor mens en natuur. GroenLinks houdt daarom vast aan een groene invulling van het gebied.
• GroenLinks wil dat er geen nieuwe bedrijventerreinen worden ontwikkeld voordat alle bestaande en al in ontwikkeling zijnde terreinen zo intensief mogelijk worden benut.
• GroenLinks wil meer ecologische zones en groene wiggen. Het groene netwerk dat parken, natuurgebieden en water in woongebieden verbindt via singels, bomenlanen en plantsoenen moet worden uitgebreid.
• Voor terreinen in de stad die gedurende langere tijd braak liggen, worden tijdelijke functies bedacht.
• GroenLinks wil meer aandacht voor het verfraaien van straten, parkeerplaatsen en pleinen. Daarnaast is meer aandacht nodig voor meer gefaseerd onderhoud van ecologisch waardevolle plekken in de stad, voor grondverbetering en behandeling van monumentale bomen. Er moet genoeg groen in de buurt zijn, zo ongeveer volgens het principe: “elke woning zijn eigen boom.”
• We zijn voor de aanleg van bescheiden wandel- en fietsverbindingen in de stadsrand en het buitengebied, die het landschap bereikbaar en beleefbaar maken.
• GroenLinks is voor de aanleg van volkstuinen, zowel in de stadsrand als in de wijken.

Minder vervuiling, meer veiligheid

• Een groene gemeente is ook een schone gemeente. We ergeren ons allemaal aan hondenpoep, het zwerfvuil op straat en in het groen, rondslingerend huisvuil en graffiti. Het straatmeubilair verloedert door achterstallig onderhoud. Als het aan GroenLinks ligt wordt de openbare ruimte beter onderhouden en mooier (dus groener). GroenLinks werkt aan schone lucht, duurzaam waterbeheer en minder afval!
• GroenLinks wil jaarlijks zicht hebben op de luchtkwaliteit in Enschede. Met deze gegevens kan ieder jaar worden gewerkt aan schonere lucht.
• GroenLinks wil een milieuzone van het binnensingelgebied maken. Alleen schone voertuigen mogen dit gebied binnenrijden.
• De gemeente moet samen met de centrumondernemers het initiatief nemen tot stadsdistributie, zoals in Nijmegen. Grote vrachtwagens brengen hun lading naar een centraal punt. Vanaf daar wordt het met milieuvriendelijker vervoer, zoals elektrische bestelwagens en bakfietsen, naar de bestemming gebracht.

Afval scheiden loont

• Goed gescheiden afval kan het als grondstof voor nieuwe producten worden gebruikt. Dat is goed voor het milieu. Door milieueisen wordt de inzameling en verwerking van afval steeds duurder. Deze kosten worden aan de bewoners doorberekend via de afvalstoffenheffing. Gescheiden inzameling leidt tot lagere verwerkingskosten. Afval scheiden loont dus. Daarom wil GroenLinks het burgers zo gemakkelijk mogelijk maken om hun afval te scheiden.
• GroenLinks is voor gedifferentieerde tarieven voor afvalverwijdering. Dat betekent dat burgers afval per hoeveelheid gaan betalen. Op die manier loont het om minder afval aan te leveren en afval beter te scheiden.

Duurzaam waterbeheer

• De manier waarop we in Nederland met water omgaan is niet toereikend. Zeker als de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging en verdergaande bodemdaling moeten worden opgevangen. Er is nog te veel sprake van technisch beheer, terwijl het hoog tijd is voor een ander waterbeleid. GroenLinks wil een gezond watersysteem gebaseerd op integraal waterbeheer.

Werk maken van dierenwelzijn

• Dieren horen bij de samenleving. Zij dragen bij aan een kleurrijke en levendige gemeente. Ze verdienen onze aandacht en zorg. Dit geldt voor zowel huisdieren, als voor in het wild levende dieren. In de afgelopen periode heeft de GroenLinkse wethouder het dierenwelzijnbeleid in Enschede opgezet.

Enschede: Een hip thuis

• GroenLinks wil dat Enschede een economisch en sociaal levendige gemeente blijft. We vinden het belangrijk dat jongeren, ouderen en gezinnen met een laag inkomen, voldoende kansen hebben op de woningmarkt. Afspraken met de woningbouwcorporaties over nieuwbouw en herstructurering moeten waarborgen dat er voldoende woningen zijn voor alle inkomensgroepen.
• GroenLinks gelooft niet in miljoenenverslindende stadsmarketingcampagnes. Met een uitstekende woonomgeving en aansprekende architectuur, uitstekende voorzieningen, een grensverleggend cultuur- en evenementenbeleid en een groenere uitstraling van de stad. Met een uitstekende bereikbaarheid via OV en met goed werkgeverschap van bedrijven en instellingen, zal het Enschede goed gaan in de toekomst.
• GroenLinks wil goede afspraken met woningbouwcorporaties over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij dienen te investeren in de creatieve aanpak van problemen in wijken en het onderhoud van woningen. Er zijn daarnaast stevige afspraken en samenwerking nodig om in Enschede zoveel mogelijk duurzame nieuwbouw te realiseren.
• GroenLinks wil geen gedwongen spreiding van mensen over scholen of wijken.
• GroenLinks wil dat er goed gekeken wordt naar de samenstelling van een wijk bij herstructurering of andere aanpassingen. Er moeten voldoende betaalbare woningen zijn voor jongeren en studenten, alleenstaanden, starters, ouderen en mensen met een handicap. Woningen moeten zorgbestendig worden gemaakt, zodat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
• Enschede gaat in het vervolg zuinig om met haar culturele, historische en architectonische geschiedenis. Indien een beeldbepalend of waardevol pand komt leeg te staan, wordt altijd naar een nieuwe passende invulling gezocht. Sloop wordt voorkomen.
• Bij de plannen voor de uitbreiding van de binnenstad, legt GroenLinks de prioriteit bij groen en rust. GroenLinks wil een autoluwe binnenstad met meer groene verblijfsruimte, maar met veel verschillende bewoners.

Niemand aan de kant

• De economische crisis zal de komende raadsperiode nog een belangrijke invloed hebben op Enschede. Voorop staat dat mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, in het bijzonder jongeren, de komende jaren alle ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.
• Meer aandacht voor lager opgeleiden is noodzakelijk om de gevolgen van de economische crisis te verzachten. GroenLinks wil vroegtijdig investeren in bemiddeling, begeleiding en (om)scholing voor mensen die hun baan hebben verloren, of dreigen te verliezen.
• Meedoen staat voorop: via arbeidsparticipatie of een andere vorm van maatschappelijke activiteit. GroenLinks wil dat de gemeente een goed bestaan garandeert voor wie geen betaald werk (meer) kan verrichten.
• GroenLinks vindt dat op tijd de helpende hand moet worden toegestoken. De gemeente mag niet pas in actie komen als mensen werkloos zijn geworden, of te diep in de schulden zitten en uit hun huis worden gezet. Dat vraagt om een gerichte benadering voor risicogroepen en om persoonlijk contact. De sociale dienst moet veel meer een ‘er op af’-centrum worden.
• Huisuitzetting wordt zoveel mogelijk voorkomen. Als er kinderen zijn wordt er naar andere oplossingen gezocht. Gezinnen met kinderen worden niet uitgezet.
• Aan iedere cliënt van het Werkplein wordt gevraagd hoe hij/zij geholpen kan worden. De begeleiding moet gaan om wat hij/zij nodig heeft.
• De Voedselbank zorgt ervoor dat mensen die het goed kunnen gebruiken voedsel krijgen dat anders weggegooid zou worden. Voor veel mensen is ook de sociale en informatieve functie van de Voedselbank belangrijk. Wij willen het werk van de Voedselbank met raad en daad blijven steunen.

Enschede, stad met toekomst

• bedrijvigheid wordt naar Enschede getrokken door ambitie te tonen bij de totstandkoming van Kennispark. Moderne architectuur, klimaatneutrale bouw en optimale instandhouding van de groene omgeving van Enschede zijn volgens GroenLinks belangrijke succesfactoren. De gemeente faciliteert duurzame bedrijven en benut hun kennis.
• Er worden flexibele kantoorruimtes nabij OV-knooppunten gerealiseerd. Zodat kleine ondernemers en zelfstandige dienstverleners niet direct gedwongen zijn tot grote investeringen in werkruimte.
• GroenLinks wil dat de geplande herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en het havengebied wordt geïntensiveerd en dat het voormalige luchthavengebied en de Usseler Es worden gespaard. Bij herinrichting worden bedrijven in compacte clusters gebouwd en worden voldoende fiets- en voetpaden aangelegd.
• De gemeente ondersteunt en adviseert bedrijven om milieuvriendelijker producten en productiewijzen te gebruken. Zodat energie-, water- en grondstoffengebruik en de afvalproductie worden verminderd.
• GroenLinks wil dat er bij opleiding en re-integratie rekening wordt gehouden met bedrijfstakken met toekomstige tekorten aan werknemers zoals de metaal en de zorg. Investeren in onderwijs, in leerwerktrajecten en het imago van de sector zijn hierbij belangrijke onderdelen.
• GroenLinks vindt dat de gemeente gevestigde bedrijven en instellingen moet stimuleren om arbeidsplaatsen te behouden en stage- en re-integratieplaatsen te creëren. Door verder voldoende scholingsprogramma’s voor werknemers aan te bieden, door te strijden tegen arbeidsmarktdiscriminatie en door een bijdrage te leveren aan CO2-reductie dienen bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Hiertoe neemt de gemeente het initiatief tot het oprichten van een Pact van Enschede, samen met (grotere) bedrijven en instellingen.
• De gemeente moet werken in de wijken aantrekkelijker maken. Werk door en voor buurtbewoners; kleine ondernemingen die de leefbaarheid en de betrokkenheid bij de wijk vergroten. Ondernemen vanuit de woning moet mogelijk zijn. Echter niet alle vormen van bedrijvigheid kunnen in wijken plaatsvinden; de leefbaarheid blijft voorop staan.
• De gemeente moet zorgen voor een aantrekkelijke omgeving van winkels in wijken en dorpen.
• GroenLinks wil mogelijk maken dat kleine ondernemers vaker mensen in dienst kunnen nemen.
• De gemeente moet meer investeren in de totstandkoming en ondersteuning van bedrijven met een sociale doelstelling; bedrijven die moeilijk plaatsbare mensen in dienst hebben.
• De gemeente geeft het goede voorbeeld door bij aanbestedingen, voor bijvoorbeeld thuiszorg, goede arbeidsvoorwaarden mogelijk te maken.
• Hoewel de markt vaak tekort schiet, verdient een grote groep de oprichting van sociale ondernemingen. Deze kunnen maatschappelijke taken zoals het beheer van de openbare ruimte en het groen verzorgen en (leer)werkplekken bieden aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. GroenLinks streeft in dit verband naar de oprichting van een stadscoˆperatie.

Talenten blijven ontwikkelen

• De gemeente moet de Brede School-ontwikkeling blijven stimuleren, door scholen geschikt te maken voor samenwerking van allerlei instellingen.
• Kwaliteit in de kinderopvang en buitenschoolse opvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en hun ouders. Groenlinks juicht de experimenten toe die belemmeringen wegnemen voor ouders om (meer) te werken. Zo is het belangrijk dat de gemeente voldoende kindplaatsen inkoopt om het mogelijk te maken voor alleenstaande ouders in de bijstand, deelnemers aan inburgeringstrajecten en vluchtelingenvrouwen om te werken en/of anderszins deel te nemen aan de maatschappij.
• GroenLinks wil meer maatjes- en meester-gezelprojecten. Werknemers en gepensioneerden willen vaak graag hun kennis en kunde overdragen. En soms zijn het juist de jongeren die anderen leren hoe ze bijv. met computers kunnen omgaan.

Kiezen voor jongeren

• GroenLinks heeft veel aandacht voor kinderen en jongeren. Ze moeten zorgeloos kunnen opgroeien in Enschede: in een goede sfeer thuis, met voldoende speel- en sportruimte in de buurt en mogelijkheden om mee te doen in allerlei verenigingen. We geven ze hiertoe alle ruimte, nemen ze serieus en bieden steun, maar stellen ook grenzen en corrigeren onacceptabel gedrag.
• Onze samenleving is steeds meer geneigd om jongeren die op straat ‘hangen’ als een probleem te zien. Wij beschouwen flaneergedrag van jongeren op straat als een normaal verschijnsel dat te maken heeft met hun behoefte om elkaar te ontmoeten. Jongeren horen die gelegenheid ook te hebben; de publieke ruimte is er immers voor iedereen. Soms gaat het hanggedrag echter gepaard met ernstige overlast voor de omgeving en onwettig gedrag. Dan is ruimte bieden niet langer gepast en ingrijpen nodig. Niet alleen om de veiligheid in de wijk te verbeteren, maar ook om jongeren te leren hoe ze zich in de publieke ruimte moeten gedragen en om een afglijden in criminaliteit te voorkomen.
• Op initiatief van GroenLinks is in Twente de Weekendschool gestart. ’s Weekends krijgen kinderen die in een achterstandssituatie leven, les van vrijwillige gastdocenten die ze hun vak op een uitdagende manier proberen bij te brengen en zelfvertrouwen geven. Ook FC Twente doet heel mooie dingen om jongeren zelfvertrouwen te geven. GroenLinks heeft in de afgelopen periode gepleit voor het beter betrekken van jeugd, o.a. via Jeugd in Actie. GroenLinks vindt het ontzettend belangrijk om te werken aan het bewustzijn en zelfvertrouwen van jongeren, we zullen de komende tijd meer van zulke schitterende ontwikkelingen stimuleren.
• Jongeren weten zelf het best wat er leeft onder jongeren. Daarom moet de gemeente meer van hun deskundigheid gebruikmaken, hen uitdagen zich in te zetten voor de samenleving, de eigen buurt of projecten waar jongeren zelf baat bij hebben. We willen ze meer verantwoordelijkheid geven.

Betrokken bij je wijk

• In een aantal wijken vindt er volop verandering plaats, herstructurering of uitbreiding. GroenLinks vindt dat de bewoners meteen bij de plannen moeten worden betrokken. In een aantal wijken zijn daar al goede ervaringen mee opgedaan, zoals Velve-Lindenhof en Stroinkslanden. Als het aan GroenLinks ligt wordt die ervaring ook elders in de stad benut.
• Mensen die kwetsbaar zijn verdienen extra aandacht van de gemeente, door ze te betrekken en aan te spreken op hun mogelijkheden, en ze te ondersteunen als ze het zelf niet redden.
• GroenLinks stimuleert vrijwilligersorganisaties die iets willen doen om mensen uit hun isolement te halen. Door het organiseren van activiteiten en vooral door anderen aan te spreken, kunnen vrijwilligers een waardevolle rol vervullen.
• De gemeente zou meer gebruik moeten maken van bemiddeling in geschillen met en tussen burgers; in plaats van lang procederen met een (in ieder geval voor één partij) onbevredigende uitkomst, kan ‘mediation’ kans bieden op een compromis. Ook betrokkenheid van jongeren kan daarbij van grote waarde zijn.
• GroenLinks wil dat bewoners bij nieuwe plannen voor hun wijk en grote stedelijke projecten vroegtijdig naar hun mening wordt gevraagd.
• Wijkraden moeten worden ondersteund in hun werk en moeten worden betrokken bij besluitvorming over hun wijk. Daarnaast is het zinvol om ook andere participatievormen in te zetten om diverse doelgroepen in de wijk te bereiken.
• Maatschappelijke organisaties en adviesraden moeten tijdig betrokken worden bij de politieke besluitvorming.
• Door het inzetten van zakelijk leiders in wijk- en jongerencentra kan het gebruik van deze plekken worden geoptimaliseerd. Juist in de avonduren, weekenden en vakanties moeten ze vaker open.

WMO: De mens staat centraal

• Aanbestedingen in de zorg moeten zich richten op kwaliteit en op innovatie. Niet de prijs maar de kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop. Aanbieders moeten worden uitgedaagd om mee te denken hoe de zorg in Enschede te optimaliseren.
• Er moet meer maatwerk komen in zorg en welzijn. Dat geldt voor de verstrekking van hulpmiddelen en huishoudelijke hulp, maar ook voor maatregelen die participatie van kwetsbaren kunnen vergroten.
• In de woonservicegebieden moet er ruimte zijn voor verscheidenheid. Speciale voorzieningen treffen voor oudere migranten en homoseksuele ouderen en komen er woningen voor verschillende generaties (kangoeroewoningen).
• Vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers horen optimaal te worden ondersteund, zowel facilitair als financieel.
• GroenLinks vindt dat mensen met een beperking waar mogelijk de baas moeten kunnen blijven over hun eigen leven: ze moeten actief kunnen deelnemen aan de samenleving. De gemeente ondersteunt hen om de belemmeringen die zij daarbij ondervinden weg te nemen, maar de regie blijft zolang mogelijk bij de mensen zelf.
• Het zorgloket ‘verstaat’ de vraag van de zorgvrager goed. Waar nodig komt de consulent thuis om de benodigde zorg goed te kunnen indiceren. Dit is vooral nodig waar het om meervoudige voorzieningen gaat en bij ouderen.

Enschede, Stad die je inspireert

• Kunst en cultuur horen erbij! Uitgaven voor kunst en cultuur zijn voor GroenLinks niet het sluitstuk van de begroting.
• GroenLinks zal er ook in de komende tijd voor strijden, dat de professionele cultuursector bewoners van de stad en het amateurcircuit meer bij activiteiten en ontwikkelingen betrekt.
• In elke wijk is een plaats waar mensen op een laagdrempelige manier met kunst en cultuur in contact kunnen komen. Dat kan het wijkcentrum zijn, de brede school of soms een filiaal van de bieb. Kunstenaars kunnen deze ruimtes gebruiken om wijkbewoners te laten zien wat ze nog niet zagen. Muziek, beeldende kunst en andere kunstvormen bevorderen de leefbaarheid en ontmoetingen in de wijken.
• GroenLinks maakt zich hard voor meer participatie van minima, cultuur in de wijken en voor meer aandacht voor kwaliteit in het evenementenbeleid.
• GroenLinks wil kunst- en muziekdocenten in het basisonderwijs mogelijk maken. GroenLinks vindt aandacht voor kleine culturele evenementen in Enschede belangrijk.
• GroenLinks vindt het belangrijk dat de bibliotheek een laagdrempelige educatiefunctie heeft. GroenLinks onderschrijft de plannen voor modernisering van de bibliotheek.
• GroenLinks was niet tevreden met het nieuwe atelierbeleid en wil hier een goede evaluatie van. GroenLinks wil voldoende betaalbare ateliers behouden.

Enschede brengt je in beweging

• GroenLinks wil een sportieve levensstijl bevorderen door iedereen de mogelijkheid te bieden om te gaan sporten. Wij willen vooral de sportdeelname stimuleren van groepen die weinig aan sport doen. De gemeente kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren, in nauwe samenwerking met de sportverenigingen.
• GroenLinks wil dat de samenwerking die de afgelopen jaren is ontstaan tussen scholen, sportverenigingen, FC Twente, etc., zich verder blijft ontwikkelen.
• Sporten voor ouderen is belangrijk. GroenLinks is enthousiast over de bewegingsplek voor jong en oud bij De Posten. In groepsverband sporten is dan goedkoop en gezellig.
• Gezondheid wordt steeds belangrijker. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Kwaliteit van leven staat steeds meer voorop, voor jong en oud. GroenLinks vindt het idee van ’stadsvoedsel’ interessant, zowel vanwege het dichtbij ‘vinden’ van je voedsel als het ’samen eten’ (zoals de plannen die er liggen voor een Resto Vanharte).

Veiligheid op zijn Twents

• GroenLinks verzet zich tegen een eenzijdige nadruk op repressie; we willen meer aandacht voor het voorkomen van ellende. Het bestrijden van criminaliteit begint met preventie en voorlichting.
• GroenLinks is tegen maatregelen die indruisen tegen het recht van iedereen om zich vrij te bewegen in de publieke ruimte, zoals preventief fouilleren, het ophangen van camera’s en mosquito’s. We willen hiermee dan ook uiterst terughoudend omgaan.
• Sommige handhavingsinstrumenten kunnen als discriminatoir ervaren worden, zoals samenscholingsverboden, identificatieplicht en gebiedsontzeggingen. GroenLinks wil het gebruik van deze instrumenten zoveel mogelijk beperken ten gunste van een positieve en motiverende aanpak door de politie.
• Om te zorgen dat iedereen kan participeren in onze diverse samenleving, is een actief antidiscriminatiebeleid onontbeerlijk. Discriminatie is soms een vaag begrip, daarom wil GroenLinks dat meer aandacht wordt besteed aan gevoelens van discriminatie bij met name jongeren.
• Een op de vier vrouwen en steeds meer mannen, krijgen regelmatig te maken met geweld door de partner. In de lijst van dodelijke slachtoffers als gevolg van een onnatuurlijke oorzaak staat huiselijk geweld, na verkeersongevallen, zelfs op de tweede plaats. Tijdig ingrijpen is hierbij geboden om de veiligheid van het slachtoffer en eventueel van kinderen te waarborgen. • GroenLinks is voor gereguleerde en gecontroleerde verkoop van softdrugs.


Enschede voor iedereen

Een samenleving waaraan iedereen meedoet en waarin voor iedereen plaats is, daar staat GroenLinks voor. Iedereen, hoe verschillend ook, heeft gelijke rechten en plichten, en tegelijkertijd moet voor iedereen duidelijk zijn wat wel en niet kan en mag. Enschede moet voor alle inwoners een fijne stad zijn om in te leven.

Verschil mag er zijn, uitsluiting niet

• Homo, hetero, man, vrouw, wit, zwart, oud of jong; we horen allemaal in Enschede. GroenLinks wil werken aan een tolerante, open samenleving, waar mensen met verschillende religieuze en culturele achtergronden, seksuele voorkeuren, levensstijlen en leeftijden met respect voor elkaar samenleven.
• GroenLinks wil dat de gemeente meer doet om het ontstaan van zwarte en witte scholen tegen te gaan; ouders kunnen hier een belangrijke rol bij spelen.
• Racistisch deurbeleid in cafés of discotheken moet keihard worden aangepakt. In het uiterste geval moet de gemeente overgaan tot sluiting.
• Jongeren mogen niet de dupe worden van discriminatie bij het vinden van een stageplek. De gemeente roept het lokale bedrijfsleven op stageplekken aan te bieden en bemiddelt tussen de scholen en het bedrijfsleven.
• Het Nederlands leren is een belangrijke stap voor integratie. Iedereen moet de kans krijgen Nederlands te spreken en lezen, ook oudkomers. Biedt taalcursussen laagdrempelig aan, als het nodig is gescheiden. Bij de cursussen moet er meer aandacht zijn voor de positie van de vrouw.

Open en verantwoordelijk bestuur

• GroenLinks wil dat alle openbare stukken die bij besluitvorming horen zonder (financiële) drempels door burgers kunnen worden bekeken.
• GroenLinks wil dat de wachtgeldregeling voor wethouders wordt versoberd.
• GroenLinks wil dat het personeel van de gemeente een afspiegeling is van onze bevolkingssamenstelling. Voor topfuncties wil GroenLinks quota invoeren.
• De gemeente zet zich in om stereotype beeldvorming, rollen en verwachtingen te doorbreken. De gemeentelijke publicaties en beleidsstukken vervullen daarbij een voorbeeldfunctie.

Een menselijke behandeling voor vluchtelingen

• Ondanks plechtige beloften vanuit Den Haag lukt het niet altijd om uitgeprocedeerde asielzoekers veilig te laten terugkeren naar hun land. GroenLinks vindt dat Enschede de uitgeprocedeerden die niet terug kunnen, moet opvangen om te voorkomen dat ze als illegaal op straat belanden. Waar van toepassing wordt dit gecombineerd met initiatieven om vluchtelingen (bijv. ex-ama’s) voor te bereiden op hun mogelijke terugkeer, al dan niet in regionaal verband.
• De gemeente blijft zorg dragen voor de (nood)opvang en de inkomensvoorziening van uitgeprocedeerde asielzoekers en anderen zonder reguliere verblijfstatus.
• De gemeente ondersteunt activiteiten die het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen vergroten.
• Maatschappelijke begeleiding, laagdrempelige juridische ondersteuning en coaching moeten in stand worden gehouden voor vluchtelingen.

Financiën

De voorstellen die GroenLinks doet, kosten geld. Daar zijn we ons van bewust en zeker in een tijd van economische recessie is het lastig om budgetten vrij te maken. Toch zal dat moeten om onze ambities met deze stad te kunnen waarmaken. Keuzes zijn noodzakelijk en daarbij hanteren we onderstaande richtlijnen.

• In een tijd van toenemende werkloosheid krijgt de gemeente met hoge kosten te maken. GroenLinks legt de lasten op de sterkste schouders en helpt sociaal zwakkeren.
• Als de gemeente investeert, laat het haar dan duurzaam doen; in projecten die werkgelegenheid opleveren en een bijdrage leveren aan een duurzame stad.
• Er wordt transparant begroot met duidelijke doelen die voor de bewoners inzichtelijk zijn. Solidariteit is een algemeen uitgangspunt, ook in de lastendruk.
• Als er bezuinigd moet worden, dan alleen op zaken die niet ten koste gaan van de werkgelegenheid in de stad, de sociale structuur en de duurzaamheid.
• GroenLinks vindt dat de lokale lasten niet heilig zijn. Met de huidige crisis en de enorme bezuinigingen is het goed uit te leggen dat je iets extra’s vraagt van de mensen die geen last hebben van deze crisis.