Stelt u zich eens voor, dat we de regels opnieuw zouden mogen bedenken en het geld opnieuw verdelen in Enschede. Hoe zouden we als lokale overheid dat dan moeten doen? De overheid is er om veiligheid te bieden. Doet die overheid dat niet, dan ben je als burger beter af zonder. In veel landen is dat zo. ‘Gemeente’ is slechts een ander woord voor de gewone burgerij, zoals we hier zitten zijn wij Enschede. En wat moeten we dan doen? Veiligheid bieden, een zekere, gezonde toekomst en goed luisteren. Luisteren naar wat de noden van de inwoners zijn.

Het afgelopen jaar merkten we meer dan normaal dat er mensen van elders zijn, die veiligheid zoeken in Europa, Nederland en Enschede. Een historisch moment, waarin ook deze gemeenteraad zich heeft afgevraagd wat zullen we met elkaar afspreken? Wat is rechtvaardig? Hoe bieden we veiligheid? De solidariteit was er en de komende tijd zullen we moeten zien hoe goede opvang, zorg en integratie gerealiseerd kunnen worden. En ook in de toekomst moet het normaal zijn om de helpende hand aan vluchtelingen toe te steken. Dat betekent dat ook het reguliere vluchtelingenwerk meer aandacht mag krijgen. Al jaren horen we van Alifa dat er eigenlijk te weinig gebeurt om gevluchte Syriërs die stilletjes bij familie en vrienden zijn ingetrokken in deze stad, op weg te helpen in onze samenleving. Wij roepen het college op, en dat is niet voor het eerst, hieraan meer aandacht te besteden.

Voorzitter, wij voelden ons op de motiemarkt aangesproken door het voorstel van Enschede voor Vrede om kinderen in de asielopvang in Enschede, die apart onderwijs moeten volgen, in contact te brengen met andere kinderen uit de stad. Wij hebben weinig zicht op lopende initiatieven, maar een motie die het college opdraagt hier met onderwijs en verenigingen in de stad over in overleg te gaan, dien ik hierbij alvast in.

Natuurlijk wil Enschede een aantrekkelijke stad zijn, voor bedrijven die de broodnodige banen meebrengen. Daarin wordt geïnvesteerd, en dan met name in hooggekwalificeerd werk, omdat daar de mogelijkheden liggen. Wat niet wordt beseft is dat Enschede minder aantrekkelijk wordt door de tweedeling die er is. Het college schrijft zelf dat sprake is van een toenemende kloof tussen kansrijke en kansarme wijken en inwoners, en dat, ik citeer: “Inzetten op zelfredzaamheid en samenredzaamheid daarin niet genoeg is.” Voorzitter, terwijl de achterstand en ellende wel degelijk voelbaar en zichtbaar zijn in buurten en straten van Enschede, lijkt het soms wel alsof in het stadhuis de strijd is opgegeven. Het rekenkamerrapport over armoede in Enschede wordt in de wind geslagen, hetzelfde geldt voor de aanbevelingen van het Nibud en voor een motie door de raad aangenomen over het afpassen van het armoedebeleid op de inkomens van huishoudens die volgens het Nibud tekort komen. En dan gaat het in veel gevallen om mensen die werk hebben! Schulden horen bij het leven in deze stad: 90% van de huishoudens die met de wijkteams in contact komen zitten in de schulden. Omdat bij de stadsbank de caseload te hoog is, springt de Gemeente Hengelo bij om de mensen effectiever te kunnen helpen. Kortom, er is te weinig aandacht voor achterstand en armoede, zo blijkt weer duidelijk uit deze zomernota. GroenLinks is het stadium van moties en dekkingsvoorstellen voorbij, wij hebben tot nu toe en zeker ook het afgelopen jaar niet anders gedaan dan concrete voorstellen inbrengen. Het is nu aan het college en de coalitie, of anders over iets minder dan twee jaar aan de kiezer om binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn, meer te gaan doen.

Sommige inwoners doen al geen beroep meer op beschikbare hulp en zoeken hun eigen onmaatschappelijke weg. Maar, het college lijkt de wereld vooral vanaf de achterbank van de dienstauto. Op Twitter ziet de burger de vele gekostumeerde werkbezoeken aan keurig aangeharkte high tech bedrijven langskomen. Voor velen is het een andere wereld waar ze geen toegang toe hebben. Zij hebben geen zekerheid of niet genoeg om van te leven. Niet genoeg om dagelijks warm te eten of niet genoeg om met het hondje naar de dierenarts te gaan.

Dáár wórdt te weinig naar geluisterd. Het college is niet doof, er gebeuren wel dingen, maar is oost-indisch doof. Dat moet anders kunnen. De raad, die met de motie ‘nieuw perspectief op de bijstand’ heeft aangegeven dat er een groot gebaar moet komen, een zichtbare stap naar een meer sociaal en ondersteunend bijstandsbeleid, is een roepende in de woestijn. Het college vindt het te ingewikkeld, maar het is heel simpel. Onnodige verplichtingen en onnodig wantrouwen, daar moeten we van af. En dat kan. Dat hebben andere gemeenten - die hun langdurig werkloze burgers wel serieus nemen - al voor u uitgezocht. Gemeenten hebben bijvoorbeeld de ruimte om te experimenteren met de sollicitatieplicht. Sociaal Hart Enschede, ze kunnen precies vertellen en doen dat ook, waar voor bijstandsgerechtigden de pijnpunten zitten. Enschede wil een socialere bijstand, aan de slag ermee.

Beter luisteren en veiligheid bieden. Dat had ook moeten gebeuren toen de klachtencommissaris van Enschede wees op de tekortkomingen bij de ondersteuning van het huishouden. Een kwestie ook die zovele uiterst kwetsbare burgers van Enschede raakt en bezighoudt. Blijkbaar moet er eerst een rechter aan de te pas komen voordat er wat gebeurt. Bij zorgaanbieders kun je onderhandelen over meer zorg, maar minder mondige inwoners hebben het nakijken.

Beter luisteren. Dat moet het college ook naar lessen uit het verleden. Hierbij doel ik op de pogingen van de voormalige vliegbasis Twenthe, een burgerluchthaven te maken. Wat een drama was dat. Maar hoe gaat het nu? In een ultíeme poging een deel van de gedane investeringen terug te verdienen en om te zetten in banen, zitten we nu op het spoor van Technology Base Twente. GroenLinks maakt zich zorgen over dit grootste en kostbare project van de gemeente Enschede. De overheid gedraagt zich hier ouderwets als investeerder, elke maand die we langer bezig zijn kost zondermeer geld en vergroot daarnaast de kans op rode cijfers aan het eind. Opnieuw zijn aan het begin keuzes gemaakt, waar tot op heden niet kritisch op is gereflecteerd. Alles is meteen in procedure gegaan, voordat we ook maar enige zekerheid hadden over de haalbaarheid. De exploitatie van het luchthavendeel is nog steeds voor een groot deel afhankelijk van onzekere inkomsten, de invulling van 16 hectare HTSM is nog in nevelen gehuld. Intussen vliegen de miljoenen uit de diepe zakken van gedeputeerde Van Hijum en het bijbehorende nietszeggende jargon ons om de oren. GroenLinks roept het college op om de blik open te houden en na de zomer een serieuze en openbare tussentijdse evaluatie met de raad te bespreken. Zo hoort dat bij een groot project als dit, en dat past ook bij de aard van het advies van de commissie van Wientjes.

Voorzitter, gelukkig worden op veel plekken in deze gemeente wel de goede dingen gedaan, wordt er geluisterd en vooruit gedacht. Ik heb begrepen dat met hulp van de gemeente, meer dan voorheen oplossingen worden gevonden in ondersteuning door bijvoorbeeld familie of vrienden, waar anders de jeugdzorg ingeschakeld had moeten worden. GroenLinks is daar blij mee. Het onderwijs krijgt een impuls met o.a. meer cultuureducatie en techniek. Geweldig! Het onderhoud van de stad is een uitdaging geworden waar hard aan gewerkt moet worden. Ook als het ver boven de dertig graden is, worden uitgelopen heggen bij mij in de straat met zwaar gereedschap bijgewerkt door een gemeenteman. Ik weet eigenlijk niet of dat goed is, maar ik neem mijn petje er voor af. We zien dat de bibliotheek er alles aan doet om de bezuinigingen op een goede manier op te vangen.

Dat brengt me op het voorzieningenniveau van Enschede, minder kan bijna niet meer. Maar het gemeentebestuur van Enschede heeft veel minder financiële ruimte dan normaal. Dat is wel het eerlijke verhaal. Enschede lijkt door het Rijk structureel te worden benadeeld bij het verdelen van financiële middelen, dat laat ook het verdeelmodel voor de jeugdzorg weer zien. Het is duidelijk dat er financieel geen ruimte is om bijvoorbeeld de oorspronkelijke ambitie van Enschede muziekstad, met de fantastische muziekzalen die er zijn, te realiseren. Dat is erg jammer, maar het hoeft niet allemaal in het groot, ook kleine initiatieven en bijbehorende subsidies kunnen Enschede tot een boeiender stad maken. GroenLinks vindt dat heel belangrijk.

Voorzitter, wat GroenLinks ook een belangrijk onderwerp vindt, dat is duurzaamheid. Dat vinden ze bijvoorbeeld ook in Saerbeck, Duitsland, alwaar standvastige bestuurders het ideaal van verduurzaming uitdragen. Hier hebben we bestuurders die toch minder standvastig zijn. Het nieuwe duurzaamheidsbeleid is al een jaar onderweg, maar op de resultaten hebben we geen zicht. Er is wel initiatief genomen om zonnepanelen op de usseler es te leggen, maar toen het bij de stadsdeelcommissie moest worden uitgelegd was het college in velden noch wegen te bekennen. Dat moet beter voorzitter. De duurzaamheidsambitie moet worden vastgehouden: het bieden van veiligheid betekent ook het bieden van een gezonde leefomgeving en bijdragen aan een duurzame toekomst. GroenLinks wil daarom ook niet dat efficiencyvoordeel bij de amtelijke inzet op duurzaamheid wordt afgeroomd, maar wordt ingezet om duurzaamheidsdoelen eerder te bereiken. Een amendement hierover dien ik bij deze in.

Voorzitter, op gebied van duurzaamheid is er nog genoeg te doen, zeker als je kijkt wat er mogelijk is en niet wordt gedaan, en als je luistert naar wat inwoners belangrijk vinden. Een voorbeeld daarvan is de luchtkwaliteit. Op veel plekken in de stad ervaren mensen overlast en maken ze zich zorgen over de lucht die ze inademen. Op de motiemarkt hoorde ik aan twee verschillende kramen pleiten voor handhaving van het scooterverbod op het stadserf. GroenLinks heeft een motie luchtkwaliteit voorbereid, die het college opdraagt hier samen met inwoners op probleemplekken, serieus werk van te maken. Ik dien de motie hierbij in en kom daarmee aan het eind van mijn bijdrage.